Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP
MR. FLEXX® MULTI DISPLAY
Februari 2022
INHOUDSOPGAVE
____________________________________________________________
ARTIKEL
1. Wie wij zijn en onze contactgegevens ..................................................................................1
2. Onze overeenkomst met u ...................................................................................................1
3. Plaatsing van uw order en onze aanvaarding daarvan .........................................................2
4. Onze Goederen ...................................................................................................................2
5. Annulering............................................................................................................................3
6. Levering en de overgang van het risico en eigendom ..........................................................3
7. Landen waar wij leveren ......................................................................................................5
8. Overschrijding van de leveringstermijn .................................................................................5
9. Prijs van de Goederen en leveringskosten ...........................................................................6
10. Betaling ................................................................................................................................6
11. Garantie en reclame ............................................................................................................7
12. Onze aansprakelijkheid: wij raden u aan goed van dit artikel kennis te nemen! ...................8
13. Force majeure ......................................................................................................................9
14. Wijze waarop een kennisgeving tussen ons moet plaatsvinden .........................................10
15. Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan ......................................................................11
16. Algemeen...........................................................................................................................11
17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter .............................................................................12

OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN
1. Wie wij zijn en onze contactgegevens
1.1 Bedrijfsgegevens. Mr. Flexx Solutions B.V. (geregistreerd in het Nederlandse
handelsregister bij de kamer van koophandel onder nummer 84848448) (wij en ons) is
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd en zaak doende in
Nederland aan de Guldenhoflaan 25, 3743 AS BAARN. Ons BTW nummer is
NL863410534B01. Wij exploiteren de website www.mrflexx.com (Website).
1.2 Contactgegevens. U kunt contact met ons klantenservice team opnemen via het
telefoonnummer +31 (0) 35 548 87 30 of ons emailadres mr.flexx@vlastuincdi.com. In
artikel 14 lid 2 kunt u lezen hoe u onder deze Overeenkomst vereiste kennisgevingen
moet doen.

2. Onze overeenkomst met u
2.1 Overeenkomst en toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene
voorwaarden (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op
(a) alle aanbiedingen op de Website;
(b) alle orders die u via de Website plaatst;
(c) iedere overeenkomst die u via de Website met ons afsluit; en
(d) de verkoop en levering door ons aan u van goederen onder een overeenkomst
die via de Website is afgesloten (Overeenkomst).
2.2 Overeenkomsten die anders dan via de Website zijn afgesloten – Onze reguliere
algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten, die anders dan via de
Website zijn afgesloten. U kunt een exemplaar van deze voorwaarden opvragen via
mr.flexx@vlastuincdi.com.
2.3 Uitsluiting van andere voorwaarden. Toepasselijkheid van door u gehanteerde
algemene voorwaarden of van eventuele voorwaarden, die voortvloeien uit
handelsgebruik, gewoonte of eventuele eerdere transacties, wordt uitgesloten en door ons
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Alleen B2B- verkopen. Onze producten zijn alleen bedoeld voor commercieel gebruik.
Wij verkopen geen producten via onze Website aan consumenten.
2.5 Taal. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zijn opgemaakt in de
Nederlandse en Engelse taal. Bij verschil van mening over de inhoud, totstandkoming en
de gevolgen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is de Nederlandse tekst
bindend.
2.6 Bewaren van de Algemene Voorwaarden. Wij raden u aan om een exemplaar van deze
Algemene Voorwaarden uit te printen of op uw computer te bewaren voor het geval u deze
in te toekomst nodig heeft of zou willen inzien.

3. Plaatsing van uw order en onze aanvaarding daarvan
3.1 Plaatsing van uw order. Volg de aanwijzingen op uw beeldscherm om een order te
plaatsen. Uw order is een aanbod van uw kant voor de koop van de in die order genoemde
zaken (Goederen) met toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
3.2 Eventuele wijzigingen mogelijk totdat u de order bevestigt. Tot het plaatsen van uw
order kunt u deze nog controleren en eventueel aanpassen. Wij raden u daarom aan om
uw order goed te controleren voordat u deze bevestigt. Het is uw verantwoording om er
voor te zorgen dat de order compleet en nauwkeurig is.
3.3 Ontvangstbevestiging van uw order. Na het plaatsen van uw order, ontvangt u een
email van ons waarin wij de ontvangst van uw order bevestigen. Wij wijzen u erop dat dit
nog niet betekent dat wij de order hebben aanvaard. Onze aanvaarding van uw order vindt
plaats volgens het bepaalde in artikel 3.4.
3.4 Aanvaarding van uw order. Onze aanvaarding van uw order vindt plaats door middel
van een email waarin wij uw order aanvaarden (Order Bevestiging). Hiermee en op dat
moment komt de Overeenkomst tussen ons tot stand. Het staat ons vrij om zelf de
hoeveelheid van de Goederen vast te stellen die wij aanvaarden om te leveren. De
Overeenkomst ziet alleen op de Goederen, die zijn bevestigd in de Order Bevestiging.
3.5 Wanneer wij uw order niet aanvaarden. Ingeval wij uw order niet aanvaarden en u al
voor de Goederen betaald heeft, zullen wij u het volle bedrag, inclusief eventuele
leveringskosten, zo spoedig mogelijk terugbetalen,.
3.6 Levertijden. Eventueel op onze Website gepubliceerde levertijden zijn indicatief. De
Order bevestiging bevat eveneens een geschatte leveringsdatum
3.7 Levering in delen. Wij mogen de Goederen in delen leveren. Ingeval van een vertraagde
of gebrekkige deellevering bent u niet gerechtigd om een andere deellevering te
annuleren.

4. Onze Goederen
4.1 Afbeeldingen. De afbeeldingen van de Goederen op de Website hebben enkel een
illustratief karakter. Wij hebben ons best gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te
geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de weergave op uw computer exact
overeenkomt met de werkelijke kleur van de Goederen. De kleur van de aan u te leveren
Goederen kan licht afwijken van die weergave. De verpakking van de aan u te leveren
Goederen kan anders zijn dan die weergeven op de Website.
4.2 Aanpassing omschrijving. Wij behouden ons het recht voor om de omschrijving /
specificatie van de Goederen aan te passen in het geval wij hiertoe krachtens wet of
regelgeving verplicht zijn.
4.3 Handelsmerk. Het is u niet toegestaan om op enig moment iedere vorm van verwijzing
naar ons handelsmerk, onszelf of enige andere naam, die is aangehecht of aangebracht
op de Goederen, te veranderen, onzichtbaar te maken of te verwijderen.

5. Annulering
5.1 U kunt uw order nog geheel of gedeeltelijk annuleren, mits u ons daarvan schriftelijk
kennisgeeft voordat wij u de Order Bevestiging toezenden en u ons de annuleringskosten
ad €75,-- betaalt om onze administratiekosten te dekken. Wij zijn gerechtigd om deze
administratiekosten te verrekenen met eventueel al door u betaalde gelden.

6. Levering en de overgang van het risico en eigendom
6.1 Wij zijn gerechtigd om de wijze van verpakking en transport, de vervoerder en de route
van het transport te bepalen, tenzij wij uitdrukkelijk anders met u zijn overeengekomen.
6.2 De levering is voltooid zodra de Goederen gereed zijn voor het uitladen op het
leveringsadres zoals opgegeven in uw order. Vanaf dat moment zijn de Goederen voor
uw rekening en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitladen van de Goederen.
6.3 Het eigendom van de geleverde Goederen gaat op u over nadat u aan al uw
betalingsverplichtingen heeft voldaan ten aanzien van
(a) de onder de Overeenkomst geleverde Goederen, inclusief alle daaraan
verbonden leveringskosten;
(b) andere goederen, die door ons geleverd zijn of nog zullen worden geleverd uit
hoofde van enig overeenkomst met u, inclusief alle leveringskosten voor die
goederen;
(c) door ons al verrichte of nog te verrichten werkzaamheden in relatie tot de
goederen genoemd in artikel 6.3 sub a en b (zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 2
van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek); en
(d) vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van uw verplichtingen uit
hoofde van de onderliggende overeenkomsten voor de goederen en
werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 onder sub a tot en met c.
6.4 Totdat het eigendom van de Goederen op u is overgegaan:
(a) is het u toegestaan om – met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 6.5
- de Goederen door te verkopen of te gebruiken in de normale uitoefening van
uw beroep of bedrijf (maar niet voor andere doeleinden) voordat wij betaling
overeenkomstig artikel 6 lid 3 van u hebben ontvangen;
(b) dient u de Goederen gescheiden van alle andere door u gehouden goederen op
te slaan zodat de Goederen makkelijk te onderscheiden zijn als ons eigendom;
(c) is het u niet toegestaan om onderscheidende kenmerken of verpakking op of ten
aanzien van de Goederen te verwijderen, te ontsieren of onzichtbaar te maken;
(d) dient u de Goederen vanaf de dag van de levering in goede conditie te houden
en te verzekeren tegen alle risico’s voor het volle aankoopbedrag;
(e) dient u ons onmiddellijk op de hoogte stellen van de volgende feiten zodra die
zich voordoen
(i) u uw bedrijfsactiviteiten geheel of voor een substantieel gedeelte
opschort, dreigt op te schorten, beëindigt of dreigt te beëindigen; of
(ii) uw financiële positie zodanig verslechtert dat – naar onze redelijke
mening – uw vermogen om uw verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst naar behoren uit te voeren in gevaar wordt gebracht.
(f) dient u ons alle informatie te verstrekken die wij op enig moment redelijkerwijs
van uw mogen verwachten ten aanzien van
(i) de Goederen; en
(ii) de status van uw financiële positie.
6.5 Totdat het eigendom van de Goederen op u overgaat, zijn wij op ieder moment gerechtigd:
(a) om door middel van een schriftelijke kennisgeving uw recht, zoals bedoeld in
artikel 6 lid 4 sub a, om de Goederen door te verkopen of te gebruiken in de
normale uitoefening van uw bedrijf te beëindigen; en
(b) tot teruggave van alle Goederen, die u onder zich houdt of in u bezit heeft en die
nog niet zijn doorverkocht of onomkeerbaar zijn verwerkt in een ander product,
en, indien u niet onmiddellijk tot teruggave van die Goederen overgaat, tot
betreding van uw terrein of dat van een derde waar die Goederen opgeslagen
liggen om die Goederen te revindiceren.
6.6 Ingeval wij de Goederen niet kunnen leveren, is onze aansprakelijkheid daarvoor beperkt
tot de kosten voor het verkrijgen van vervangende goederen van gelijke aard en kwaliteit
tegen de meest gunstige prijs die op dat moment in de markt beschikbaar is, zulks
verminderd met de prijs voor de Goederen. Wij zijn echter niet aansprakelijk indien wij niet
konden leveren als gevolg van Force Majeure of omdat u verzuimd heeft ons de
benodigde leveringsinstructies te geven of andere instructies die van belang zijn voor de
levering van goederen.
6.7 U dient er voor te zorgen dat op de dag van de levering van de Goederen op het
afleveradres een daartoe bevoegd of gevolmachtigd person aanwezig is om de Goederen
in ontvangst te nemen en dat het afleveradres gemakkelijk toegankelijk is voor de levering
en het uitladen van de Goederen. Indien zulks niet het geval is of wanneer u anderszins
de Goederen niet in ontvangst neemt, zijn wij gerechtigd om de Goederen voor uw
rekening en risico mee terug te (laten) nemen en op te slaan en mogen wij die Goederen
geheel of gedeeltelijk verkopen. Indien bij zo’n verkoop de opbrengst daarvan
(a) hoger is dan de prijs van de Goederen en de kosten voor transport, opslag en
verkoop, zullen wij u het verschil vergoeden; en
(b) lager is dan de prijs van Goederen en de kosten voor transport, opslag en
verkoop zijn wij gerechtigd om uw het verschil in rekening te brengen.

7. Landen waar wij leveren
7.1 Goederen die worden besteld via de Website worden door ons alleen geleverd op een
adres in Nederland of België. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons klantenservice
team via het telefoonnummer +31 (0) 35 548 87 30 of de email mr.flexx@vlastuincdi.com
om de mogelijkheden voor een eventuele levering naar een ander land dan Nederland of
België te bespreken (anders dan door middel van een order via onze Website).
7.2 U dient te voldoen aan alle relevante wet en regelgeving van het bestemmingsland van
de Goederen. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk, indien u zich hier niet aan
houdt.

8. Overschrijding van de leveringstermijn
8.1 Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen wanneer wij voorzien dat de levering
van de Goederen later zal plaatsvinden dan de leveringsdatum genoemd in de Order
bevestiging. Iedere overschrijding van de leveringstermijn geeft aan u geen recht op
ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding, tenzij wij, ook, nadat wij door
u schriftelijk in gebreke zijn gesteld, niet binnen een redelijke door u gestelde termijn tot
levering zijn overgegaan.
8.2 Zo nu en dan kan het voorkomen dat de levering van de Goederen verhinderd wordt door
Force Majeure. Wij verwijzen naar artikel 13 (Force Majeure) voor wat onze rechten en
verplichtingen dan zijn.

9. Prijs van de Goederen en leveringskosten
9.1 De prijs van de Goederen is die zoals vermeld op de Website op het moment dat u uw
order plaatst. Wij doen ons best om er voor te zorgen dat de prijzen van de Goederen
correct zijn op het moment dat de relevante informatie in ons systeem wordt ingevoerd.
Wij wijzen u echter op artikel 9.5 waarin is geregeld wat er gebeurt wanneer wij een fout
ontdekken in de prijs van de Goederen, die u heeft besteld.
9.2 De prijzen van onze Goederen kunnen fluctueren, maar eventuele prijsveranderingen
hebben geen invloed op al door u geplaatste orders.
9.3 Indien u na het plaatsen van uw order de hoeveelheid van de Goederen wenst aan te
passen en wij daarmee instemmen, zullen wij de prijs dienovereenkomstig aanpassen.
9.4 De prijs van de Goederen is exclusief
(a) de verschuldigde belasting toegevoegde waarde (BTW). Indien BTW
verschuldigd is ten aanzien van een of meer Goederen moet u de extra bedragen
voor de daarover BTW betalen (tegen het percentage dat van toepassing is) op
het zelfde moment wanneer u de prijs voor de Goederen betaalt; en
(b) de leveringskosten, inclusief alle kosten voor de verpakking, verzekering en
transport. De leveringskosten worden weergegeven tijdens het check-out proces,
voordat u uw order bevestigt. U moet de leveringskosten tegelijkertijd met de prijs
van de Goederen betalen.
9.5 Wij verkopen een groot aantal Goederen op onze website. Het kan voorkomen dat –
ondanks onze redelijke inspanningen – de prijs van de Goederen op de Website incorrect
is. Indien wij een fout in de prijs van door u bestelde Goederen ontdekken, zullen wij
contact met u opnemen om u hierover te informeren en u de mogelijkheid bieden om de
koop tegen de correct prijs door te zetten of uw order te annuleren. Wij zullen uw order
niet verder verwerken totdat wij uw instructies hebben ontvangen. Wanneer wij u niet
kunnen bereiken aan de hand van de tijdens het orderproces door u verstrekte gegevens,
zullen wij uw order als geannuleerd beschouwen en u daarvan schriftelijk op de hoogte
stellen. In gevallen waarin wij abusievelijk uw order aanvaarden en verwerken, terwijl de
fout in de prijs voor de hand ligt en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u had kunnen
worden opgevat als een verkeerde prijstelling, zijn wij gerechtigd om de order te annuleren
en u reeds betaalde bedragen terug te betalen.

10. Betaling
10.1 U kunt de Goederen alleen betalen op de wijze, die wordt aangeboden op onze Website.
10.2 De betaling voor de Goederen (inclusief voor alle leveringskosten) geschiedt bij wijze van
voorschot op het moment dat u de order plaatst.

11. Garantie en reclame
11.1 De Goederen zijn alleen bedoeld voor gebruik in de EU. Wij garanderen niet dat de
Goederen voldoen aan eventuele wetten, regelgeving en standaarden buiten de EU.
11.2 Wij garanderen dat de Goederen op het moment van levering en gedurende een periode
van 3 jaar na de levering in alle belangrijke opzichten voldoen aan hun omschrijving en
vrij zijn van substantiële gebreken voor wat betreft het ontwerp, de gebruikte materialen
en de voor de Goederen gebruikelijke eisen en normen. Daarbuiten kunt u geen beroep
doen op garanties (wettelijk, impliciet en expliciet) ten aanzien van de Goederen.
11.3 Met inachtneming van artikel 11.4, alleen wanneer
(a) u de Goederen inspecteert bij de aflevering of zodra dit redelijkerwijs mogelijk is
in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van u kan worden
verlangd;
(b) u ons per schriftelijke kennisgeving binnen 5 werkdagen na ontdekking
mededeelt dat een of meer van de Goederen niet voldoen aan de garantie, zoals
bedoeld in artikel 11.2; deze kennisgeving dient alle details van het
geconstateerde gebrek te bevatten alsmede de relevante nummers van de
factuur en de vrachtbrief (indien beschikbaar);
(c) wij een redelijke mogelijkheid hebben gehad om de Goederen te (laten)
onderzoeken; en
(d) indien wij daarom vragen, u de Goederen op onze kosten aan ons heeft
geretourneerd,
zullen wij – naar eigen keuze – de gebrekkige Goederen herstellen of vervangen, de prijs
van de gebrekkige Goederen in zijn geheel aan u terugbetalen of u een korting geven op
de prijs van de Goederen. Het is u slechts toegestaan om de Goederen aan ons te
retourneren, nadat u ons daarover heeft geraadpleegd en wij akkoord zijn met het
terugzenden van de Goederen. Bij de geretourneerde Goederen moet zich een notitie
bevinden met de details van het geconstateerde gebrek en de relevante nummers van de
factuur en de vrachtbrief (indien beschikbaar).
11.4 Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor een tekortkoming in
de nakoming van de garantie, zoals bedoeld in artikel 11 lid 2, indien:
(a) u niet voldoet aan de voorwaarden, zoals uiteengezet in artikel 11.3;
(b) u de Goederen gebruikt of blijft gebruiken nadat u ons de kennisgeving, zoals
bedoeld in artikel 11.3 heeft toegezonden;
(c) het gebrek het gevolg is van een tekening, ontwerp of specificatie die u ons
verstrekt heeft;
(d) u de Goederen verandert of repareert zonder dat wij u daar onze toestemming
voor hebben gegeven;
(e) het gebrek het gevolg is van normale slijtage, opzettelijke beschadiging,
onzorgvuldigheid of abnormale opslag, gebruik of werkomstandigheden;
(f) de Goederen afwijken van hun omschrijving of specificatie als gevolg van
gemaakte veranderingen om te kunnen voldoen aan de eisen van toepasselijke
wet en regelgeving; of
(g) het gebrek ontstaan is omdat u onze instructies ten aanzien van de installatie,
het onderhoud en het gebruik van de Goederen niet opvolgt, zoals bijvoorbeeld
uiteengezet in een specificatie of gebruikshandleiding.
11.5 Buiten het bepaalde in dit artikel 11 zijn wij niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor een
tekortkoming in de nakoming van de garantie, zoals uiteengezet in artikel 11.2.
11.6 Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de garantie, zoals bedoeld in artikel
11.2, is het u niet toegestaan om betaling van de Goederen in te houden.
11.7 Deze bepalingen gelden ook voor eventueel door ons aan u geleverde herstelde of
vervangende Goederen. Voor alle duidelijkheid: de garantieperiode, zoals bedoeld in dit
artikel 11, wordt niet verlengd door de verstrekking van herstelde of vervangende
Goederen.

12. Onze aansprakelijkheid: wij raden u aan goed van dit artikel kennis te nemen!
12.1 In dit artikel 12 wordt onder aansprakelijkheid verstaan elke vorm van aansprakelijkheid
uit hoofde van of gerelateerd aan de Overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend
contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad,
productaansprakelijkheid of anderszins.
12.2 Behoudens gevallen waarin aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden beperkt of
uitgesloten, zijn wij niet aansprakelijkheid jegens u voor enige schade, tenzij die het gevolg
is van onze opzet of grove schuld.
12.3 Behoudens gevallen waarin aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden beperkt of
uitgesloten, zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens u voor
(a) gederfde winst of gemiste verkopen, handel of omzet;
(b) verlies of corruptie van data, informatie of software;
(c) gemiste handelskansen;
(d) gemiste besparingen;
(e) verlies van goodwill; of
(f) indirecte en gevolgschade.
12.4 Behoudens gevallen waarin aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden beperkt of
uitgesloten, is onze totale en cumulatieve aansprakelijkheid jegens u voor iedere schade
uit hoofde van of gerelateerd aan de Overeenkomst
(a) beperkt tot de bedragen, die betaald of opeisbaar zijn voor de Goederen, die door
ons zijn geleverd uit hoofde van de Overeenkomst;
(b) ingeval die aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door een
tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen, onrechtmatige
daad of productaansprakelijkheid van de producent van de Goederen, beperkt tot
het bedrag dat wij kunnen verhalen op de producent; en
(c) in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeraars wordt uitbetaald.
12.5 Behoudens gevallen waarin aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden beperkt of
uitgesloten, zijn wij niet aansprakelijkheid jegens u, tenzij de desbetreffende eis, vordering
of andere vorm van actie tegen ons binnen 1 jaar na onze laatste factuur is ingesteld.
Deze kennisgeving dient schriftelijk plaats te vinden en moet redelijk gedetailleerd
onderbouwd zijn met de onderliggende feiten en gronden voor de eis, vordering of actie.
12.6 Wij hebben ons verzekerd voor eventuele aansprakelijkheid (voor meer details inzake
onze verzekering kunt u contact met ons opnemen). De beperkingen en uitsluitingen van
aansprakelijkheid in dit artikel 12 hangen samen met de dekking, die wij konden
verkrijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel regelen van aanvullende
verzekering voor schade die wij niet vergoeden.
12.7 Behoudens gevallen waar dit uitdrukkelijk is bepaald in deze Algemene Voorwaarden of
de Overeenkomst, doen wij geen precontractuele mededelingen, geven wij geen
garanties en doen wij geen toezeggingen ten aanzien van de Goederen. Iedere
precontractuele mededeling, garantie of toezegging, die op grond van de wet of
anderszins verondersteld wordt of deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden of de
Overeenkomst, is uitgesloten, voor zover de wet dit toestaat. Wij zijn, in het bijzonder, niet
verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de Goederen geschikt zijn voor uw doeleinden
of toepassingen, tenzij wij dit uitdrukkelijk met u schriftelijk overeengekomen zijn.

13. Force majeure
13.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Force Majeure” verstaan iedere
omstandigheid, die buiten onze directe invloed ligt, of iedere voor ons redelijkerwijs niet
voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van onze verplichtingen uit hoofd van de
Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, waaronder, doch niet uitsluitend:
(a) een “act of God”, overstroming, droogte, aardbeving of een andere natuurramp;
(b) een epidemie of pandemie;
(c) een terroristische aanslag / aanval, burgeroorlog, opstand, rel, dreiging of
voorbereiding op een oorlog, gewapend conflict, oplegging van sancties,
embargo of verbreking van diplomatieke banden;
(d) een nucleaire, chemische of biologische besmetting of “sonic boom”;
(e) elke wet of actie ingesteld door een gouvernementele of publieke autoriteit,
waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen het opleggen van export of import
restricties, quota of een verbod of het uitblijven van een benodigde vergunning of
toestemming;
(f) een instorting van gebouwen, brand, explosie of ongeluk;
(g) elke vorm van arbeids- of handelsconflict, staking, industriële actie of bezetting;
(h) een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een leverancier of
onderaannemer;
(i) een onderbreking in de toelevering of de beschikbaarheid van grondstoffen,
gebruiksartikelen of benodigdheden; en
(j) een onderbreking of storing van een nutsvoorziening.
13.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in of een vertraging van de nakoming
van onze verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, indien die wordt veroorzaakt
door Force Majeure.
13.3 Ingeval van een Force Majeure zijn wij gerechtigd - zonder dat wij aansprakelijk jegens u
zijn voor enig vorm van schadevergoeding - om
(a) onze verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten gedurende
Force Majeure. Indien Force Majeure de levering van de Goederen beïnvloedt,
zullen wij nadat Force Majeure geëindigd is een nieuwe datum voor de levering
met u afspreken; of
(b) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitenrechtelijk te ontbinden.

14. Wijze waarop een kennisgeving tussen ons moet plaatsvinden
14.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “schriftelijk” tevens een email verstaan.
14.2 Elke kennisgeving of andere vorm van communicatie, die uit hoofde of in verband met de
Overeenkomst wordt gedaan, dient schriftelijk plaats te vinden en persoonlijk te worden
bezorgd of verzonden per aangetekende brief of email. Iedere uitlating dient in het
Nederlands of Engels te worden gedaan.
14.3 Een kennisgeving of andere vorm van communicatie wordt verondersteld te zijn
ontvangen:
(a) indien die persoonlijk is bezorgd of verzonden per aangetekende brief op het
moment van de ondertekening van de ontvangstbevestiging; of
(b) indien verzonden via de email, om 9.00 uur in de ochtend op de dag volgend op
de verzending van die email.
14.4 De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op de betekening van (documenten
in) procedures.

15. Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan
15.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:
(a) de levering van de Goederen;
(b) om de betaling voor de Goederen te verwerken; en
(c) om u te informeren over vergelijkbare goederen en daaraan verbonden diensten,
maar u kunt dit altijd stopzetten door hierover contact met ons op te nemen.
15.2 Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring
[LINK]. De daarin opgenomen bepalingen maken onderdeel uit van de Overeenkomst.

16. Algemeen
16.1 Overdracht rechten en verplichtingen. Wij zijn gerechtigd om onze rechten en
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een andere entiteit. U
bent alleen gerechtigd om uw rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
over te dragen aan een ander, indien wij hiermee schriftelijk instemmen.
16.2 Wijzigingen. Een wijziging van deze Overeenkomst is alleen geldig wanneer deze
schriftelijk plaatsvindt en door ons beiden wordt ondertekend (of door u en onze bevoegde
of daartoe gevolmachtigde vertegenwoordigers).
16.3 Nietigheid van een of meer bepalingen. Indien een of meer bepalingen van de
Overeenkomst op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk word(t)(en)
vernietigd of nietig word(t)(en) verklaard of om welke reden dan ook nietig, ongeldig of
krachteloos of niet van toepassing zou(den) zijn, dan laat dit de werking van de overige
bepalingen onverlet en zal /zullen de betreffende bepaling(en) in goed overleg tussen u
en ons onverwijld worden vervangen door (een) bepaling(en), die de commerciële
strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zo veel mogelijk benader(t)(en).
16.4 Rechten van derden. De Overeenkomst geldt tussen u en ons. Derden kunnen aan de
bepalingen daarvan geen rechten ontleden, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders
bepaalt.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens
Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk en in zijn geheel uitgesloten.
17.2 De bevoegde rechter in Utrecht in Nederland is bij uitsluiting bevoegd om geschillen, die
uit hoofde of in verband met deze Overeenkomst ontstaan, te beoordelen en te
beslechten, zij het dat wij (Mr. Flexx Solutions B.V.) eveneens gerechtigd zijn om in
afwijking van het voorgaande een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het
gebied waarin u gevestigd bent of een filiaal heeft.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2023 Mr.Flexx® | sitemap | rss